Caltech C
2013 Spring


President

Chen Xu

Material Science

chenxu@caltech.edu

Public Relations

Shijia (Wendy) Chen

Biology

shijia@caltech.edu

Secretary General

Wen Yan

Mechanical Engineering

wyan@caltech.edu

Indoor Activities

Xiaoze Ou

Electrical Engineering

xou@caltech.edu

Treasurer

Wen Chen

BioChemistry

wchen3@caltech.edu

Cultural Director

Shi Luo

Material Science

slluo@caltech.edu

Technical Director

Taokun Zheng

Undergraduate

tzheng@caltech.edu

Sports

Haojiang Zhou

Electrical Engineering

hzzhou@caltech.edu

Undergraduate Representative

Hui Liu

Undergraduate

hlliu@caltech.edu

Logistics

Qiurui Fu

Electrical Engineering

qfu@caltech.edu

Entertainment

Hao Wu

Electrical Engineering

hwu@caltech.edu

Internal

Jiabin Liu

Undergraduate

jlliu@caltech.edu