Caltech C
2012 Fall


President

Shijia(Wendy) Chen

Biology

shijia@caltech.edu

Vice President

Yingrui Chang

Mechanical Engneering

ycchang@caltech.edu

Treasurer

Chenguang Ji

Materials Science

cji@caltech.edu

Culture Director

Yi Cao

Astronomy

ycao@caltech.edu

Sports Director

Hang Yu

Environmental Science and Engineering

hyu@caltech.edu

Public Relation Director

Chen Xu

Materials Science

chenxu@caltech.edu

Outdoor Activities Director

Daiqi Linghu

Mathematics

dlinghu@caltech.edu

Indoor Activities Director

Xiaoze Ou

Electrical Engineering

xou@caltech.edu

Undergraduate Representative

Hui Liu

hlliu@caltech.edu

Administrative Assistant

Wen Yan

Mechanical Engineering

wyan@caltech.edu