Consultative Committee for USTC President


Director:
Zhou, Guangzhao (President of the Chinese Academy of Sciences, Member of the Chinese Academy of Sciences)

Deputy Directors:
Lu, Yongxiang (Deputy President of Chinese Academy of Sciences, Member of the Chinese Academy of Sciences, Member of the Chinese Academy of Engineering Sciences)
Wang, Fosong (Member of the Chinese Academy of Sciences)
Yang, Yongliang (Vice Governor of Anhui Province)
Gu, Chaohao (Member of Chinese Academy of Sciences)

Members of the Committee:
Du, Yijin Lin, Quan Liu, Naiquan Ma, Junru
Ning, Yutian Shi, Zhongci Yan, Sanzhong Zhang, Cunhao
Zhang, Runxia Zhu, Lilan

<- Previous Next